Pages

WHATS APP GROUP

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा CLICK HERE फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ...आभार तमारा whatsapp & Hike गृप मा अमारो नंबर 7567807819 ऐड करो

CCC कोर्स तमारा मोबाइल पर ते पण सरल भाषामा:- दिवस-4.Intro. of Windows XP, Turn Off / Shut down Computer, Restart etc...

click here to download Video