Pages

WHATS APP GROUP

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा CLICK HERE फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ...आभार तमारा whatsapp & Hike गृप मा अमारो नंबर 7567807819 ऐड करो

DAILY GK PDF QUIZ NO:-45 BY TET HTAT GURU

Daily Quiz NO.45
*GENERAL KNOWLEDGE*
आवनारी बिन सचिवालय क्लार्क, टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी *जनरल नोलेज*_ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.

 -->CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-45