Pages

WHATS APP GROUP

अमारा whatsapp गृपमा जोड़ावा CLICK HERE फ़ालतू मेसेज करवानी मनाई छे तमारा मित्रो ने पण अमारा गृपमा जोड़ो ...आभार तमारा whatsapp & Hike गृप मा अमारो नंबर 7567807819 ऐड करो

DAILY PDF QUIZ NO:-48 BY TET HTAT GURU.

Daily Quiz NO.48
*GUJARAT QUIZ-2*
आवनारी बिनसचिवालय क्लार्क, टेट,एच.टाट तथा अन्य  परीक्षाओ माटे खास उपयोगी *गुजरात विशेनि क्विज-3*_ना अगत्यना 30 प्रस्नोनी Pdf file डाउनलोड करवा निचेनि लिन्क क्लिक करो.

--> CLICK HERE TO DOWNLOAD QUIZ NO:-48